— Villkor och föreskrifter —

Medlemskap i Cykelgym via Klostergårdens Cykelservice

Att cykla är ett tidseffektivt, smart och enkelt sätt att motionera. Genom KGCS Cykelgym gör du din cykel ( hädanefter benämnd som Träningsredskap) till ditt gym. Om du håller dig i form genom att cykla så håller KGCS Cykelgym ditt Träningsredskap i form, dvs tillhandahåller ett fullgott och säkert Träningsredskap för dig att motionera på. För de som inte har ett Träningsredskap kan detta tillhandahållas av KGCS Cykelgym.

Allmänna villkor

Gäller för medlemskap i KGCS Cykelgym från och med 10 maj 2020.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Klostergårdens Cykelservice Cykelgym ( "KGCS Cykelgym" ) mellan den person ( "Medlemmen" ) som är namngiven i avtalet ( "Medlemsavtalet" ), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och det bolag som anges i Medlemsavtalet ( "KGCS Cykelgym" ). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.


2. Medlemskap i KGCS Cykelgym

2.1 För att kunna söka medlemskap i KGCS Cykelgym måste du ha ett allmäntillstånd som tillåter träning, vara 18 år eller äldre. Målsman, förvaltare eller God man kan skriftligen eller i fysisk person godkänna icke myndiga personers medlemskap. Om person som står i skuld till KGCS Cykelgym för tidigare medlemskap vill teckna nytt avtal ska tidigare skuld först erläggas.


2.2 Medlemskap tecknas årsvis (bindningstid) med start från det datum och i den omfattning som anges i Medlemsavtalet. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.


2.3 KGCS Cykelgym erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör vid återlämnande av det av KGCS Cykelgym tillhandahållna Träningsredskapet. Omfattningen av KGCS Cykelgym olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av KGCS Cykelgym vid var tid gällande beskrivning, på web eller i cykelverkstaden, av utbud av sina tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

3. Medlemsförmåner

Medlemskapet i KGCS Cykelgym ger medlemmen tillgång till träningsmöjligheter i KGCS Cykelgym dygnet runt. Det finns inga krav, begränsningar eller förväntningar på erlagda kilometer eller antal träningstillfällen under avtalstiden. KGCS Cykelgym tillhandahåller service av Träningsredskap för att medlemmen ska kunna träna så mycket som möjligt.


4. Medlemmens ansvar

4.1  Medlemmen förbinder sig att:

  • ta till vara på alla tillfällen för träning, både spontan och inplanerad/schemalagd.

  • ta hand om sitt Träningsredskap utefter de instruktioner KGCS Cykelgym ger för skötsel och hantering

  • försöka utmana sig själv genom sin träning

  • följa trafikregler och förordningar.

  • visa hänsyn till dina medtrafikanter i trafiken.

  • inspirera vänner och kollegor att börja cykla mer


4.2 Medlemmen kan införa ett eget, eller få erhålla, ett Träningsredskap i KGCS Cykelgym. Träningsredskapet får ej överlåtas och förlust av Träningsredskapet ersätts av medlemmen. Medlemmen tar fullt ansvar för utkvitterat Träningsredskap.


4.3 Vid förlust av eller skada på Träningsredskapet kontaktar Medlemmen KGCS Cykelgym snarast möjligt, dock senast inom 7 dagar från upptäckten av skada / förlust.


4.4 Medlemmen ansvarar för att ta sitt Träningsredskap till KGCS Cykelgym för service och genomgång minst 2 gånger under pågående Medlemsavtals bindningstid. Beroende på Medlemmens träningsmängd och yttre förhållanden kan medlemskapets omfattning behöva ses över under pågående avtalets bindningstid.


4.5 Om Medlemmen brister angående punkt 4.4 så förbehåller sig KGCS Cykelgym rätten att ta ut skälig kostnad för att återställa Träningsredskapet i det skick som kan förväntas av ett Träningsredskap hos KGCS Cykelgym.


5. KGCS Cykelgyms ansvar

5.1 KGCS Cykelgym ansvarar för att Träningsredskapet är i dugligt och säkert skick under hela avtalstiden.

5.2 KGCS Cykelgym ansvarar inte för:

  • personskador uppkomna vid eller i samband med användandet av Träningsredskapet

  • begränsningar av träningsmöjligheter p.g.a yttre omständigheter, skada, strejk, lockout, naturkatastrof eller pandemi

  • begränsningar av träningsmöjligheter som rimligen inte kunnat förutse


6. Avgifter och betalning

6.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i Medlemsavtalet åtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt KGCS Cykelgym vid var tid gällande prislista till KGCS Cykelgym


6.2 Medlemmen erlägger årsavgifter för medlemskap i förskott årsvis. Betalning kan ske via Webshop, Bankgiro eller via KGCS Cykelgyms lokal på Virvelvindsvägen 4 P, 222 27 Lund


6.3 Om Medlemmen ej fullgjort sin betalning innan påbörjat år skickar KGCS Cykelgym en påminnelsefaktura. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så överlåtes fordran till inkasso. KGCS Cykelservice har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp i påminnelsefakturan har kommit in på KGCS Cykelgyms konto. Om KGCS Cykelgym ej erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har KGCS Cykelgym rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.


7. Uppsägning eller upphörande av Medlemsavtal

7.1 Medlemsavtal för medlemskapet upphör utan föregående uppsägning vid

utgången av den bindningstid som Medlemmen har förbundit sig till i

Medlemsavtalet och att samtidigt Träningsredskapet är återlämnat till,

granskat och godkänt av KGCS Cykelgym. Om Träningsredskapet inte lämnats in

till KGCS Cykelgym fortsätter medlemskapet som tidigare med oförändrade

villkor.


7.2 Medlem har rätt att säga upp Medlemsavtalet och returnera

Träningsredskapet inom 1 månad från ingånget Medlemsavtal. KGCS Cykelgym

debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande avgiften för 1 månad

från medlemskapets startdatum.


7.3 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som

Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja

medlemskapet (tex längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande

omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till KGCS

Cykelgym avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt

ut. Medlemsavtalet upphör då den dag då KGCS Cykelgym erhåller det

utkvitterade Träningsredskapet. KGCS Cykelgym debiterar i sådant fall en

slutavgift omfattande hälften av månadsavgifterna för återstoden av

bindningstiden, dock alltid minst 1 månadsavgift.


7.4. Ändringar av Medlemsavtalet som inte är relaterade till prisändringar

och överföring av Medlemsavtal till ett annat bolag inom samma koncern,

förbehåller KGCS Cykelgym sig rätten att göra generellt. Vid sådana ändringar

kommer KGCS Cykelgym att meddela detta för Medlemmen via e-post/SMS minst en

(1) månad innan ändringen. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att

meddelandet skickades räknat från den första månadsändringen.


7.5 . Beslutar KGCS Cykelgym om väsentliga ändringar som negativt påverkar

Medlemmen, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal. Detta kan hända

även om Medlemsavtalets bindningstid inte har löpt ut.


7.5.1. Uppsägningen enligt denna punkt ska vara skriftlig via e-post eller

brev och ska vara mottaget av KGCS Cykelgym senast fjorton (14) dagar innan ändring(en/arna) initieras. Detta förutsätter att Medlemmen blev meddelad om ändring(en/arna) senast en (1) månad innan ändring(en/arna) initieras.


7.6 KGCS Cykelgym har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga

upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot

Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av KGCS Cykelgym

vidtar tillräcklig rättelse;

- missköter betalning av årsavgift och andra avgifter, såsom att betalning

trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som

angivits på faktura, eller

- bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av KGCS

Cykelgym personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen

eller annan föreligger eller skada på Träningsredskap uppstår eller kan

uppstå.

- vid uppsagt medlemskap ska Träningsredskap återlämnas till KGCS Cykelgym inom 7

dagar.

7.6.1. Om vid uppsägelse enligt 7.6 Träningsredskapet återlämnas inom 7 dagar debiteras Medlemmen för värdet på Träningsredskapet enligt KGCS Cykelgyms bedömning.


8. Information och meddelanden


8.1 KGCS Cykelgym skickar information och meddelanden enligt Medlemsavtalet till Medlemmen till anmäld e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

8.2 Meddelande från Medlemmen enligt Medlemsavtalet kan överlämnas till aktuellt KGCS Cykelgym via e-post. Kontaktinformation till KGCS Cykelgym anges på KGCS hemsida.

8.3 Medlemmen skall underrätta KGCS Cykelgym om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.


9. Personuppgifter och marknadsföring

9.1 Bolaget behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn,  adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål (exempelvis e-post och SMS). Databehandlingsansvarig för uppgifterna är Bolagets VD. Marknadsföring kan komma att skickas från Bolaget och andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget.


9.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att Bolaget och andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen för de syften som anges i detta Medlemsavtal. Medlemmen har rätt att till Bolaget anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan kan hanteras av Medlemmen via e-post till KGCS.


9.3 Medlemmen kan när som helst till Bolaget anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Bolaget kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse.


9.4 Medlemmens samtycke, angående ovanstående punkter, gäller så länge Medlemsavtalet löper och för en period på sex (6) månader efter uppsägning av Medlemsavtalet.


10. Tvist

Uppstår tvist mellan Medlemmen och Bolaget skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Bolaget förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Bolaget äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.


11. KGCS Cykelgym säkerhet- och ordningsregler

KGCS Cykelgym säkerhet- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig som medlem hos oss. Vi vill att våra regler ska bidra till att skapa en positiv atmosfär på våra gator bland både cyklister, gångare, bilister och scooters. Därför är det viktigt att du känner till vilka regler som finns och att de ligger som en bilaga till KGCS Cykelgym Allmänna villkor. Våra säkerhets- och ordningsregler finns också på vår hemsida. Att som medlem bryta mot KGCS Cykelgym säkerhets- och ordningsregler innebär att KGCS Cykelgym har rätt att stänga av medlem för viss tid, eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan.